DTSO Haber'de Ara

Kapasite Raporu

28 Şubat 2019 Tescil İşlemleri

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının  mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT:


 

 • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • 28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği ( Madde 58 )
 • İthalat ve ihracat yönetmelikleri
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
 • Teşviklerle ilgili Tebliğler


 

ÖN KAPASİTE RAPORLARI :


Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.


Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında  veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.


Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.

 

Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut  ve imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,


Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere)  bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati  kapasitesini     yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.


Aynı tesis için  ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

 •  
 • Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
 • Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
 • Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
 • Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
 • Kota başvurularında,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
 • İmalatçı Belgesi alımında
 • Vergi incelemelerinde
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgelerin kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında


 

KAPASİTE RAPORU TANZİM İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR ?

 

Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu  ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur.   İstenen diğer evraklar ile birlikte Ekonomik  Araştırma ve Belge Servine başvurur.


 

 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek heyetin belirlenmesi   için Yönetim Kurulunda  görüşülür,
 • Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 •  Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar onaylanmak   üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB´un onayından sonra 2 nüshası  Odamıza iade edilen Raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri ve raporu tanzim eder,


 

 ·Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 2 nüsha derlenerek firmanın dosyasında muhafaza edilir.


Dosya Ekleri

 

Kapasite Raporu Başvuru Formu | Dosyayı İndir
 

E-Belge Hizmetleri
MERSİS
KVKK
5,321
Aktif Üye
Whatsapp Hattı
Telefon E-posta WhatsApp İletişim
Chat